Navrhnite učiteľa, na ktorého nezabúdate

Po pozitívnych ohlasoch z predchádzajúcich dvoch ročníkov pristúpila samospráva k vyhláseniu III. ročníka projektu – Učiteľ, na ktorého sa nikdy nezabúda. Slávnostné vyhodnotenie jednotlivých návrhov na ocenenie petržalských pedagógov zo strany širokej verejnosti sa uskutoční pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov. Cieľom celopetržalského projektu je nájsť učiteľa, vychovávateľa, pre ktorého sa práca v školstve stala poslaním, do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložil nové, netradičné formy práce. Vedenie samosprávy chce takýmto krokom okrem iného morálne oceniť tých, ktorí dosiahli so žiakmi výborné výsledky vo vedomostných olympiádach a športových súťažiach, ktorí boli ich žiakom druhými rodičmi a staršími priateľmi.

Po druhý krát bude ocenený aj pedagóg, ktorý aktívne uplatňuje vo výchovno-vzdelávacom procese moderné informačné technológie, výpočtovú techniku. Záštitu nad ocenením „Učiteľ o krok vpred“ prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Nominácie na titul, ktorý je priamo spojený s prenášaním nových, inovačných zručností, vedomostí do každodenného života v jedenástich petržalských základných školách, môžu počas predkladať riaditelia škôl i samotní pedagógovia.

Návrhy na ocenenie – Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudneme, môžu predkladať žiaci, absolventi škôl či samotní rodičia do 12. marca 2010. Návrh môže byť podaný elektronicky (tlacove@petrzalka.sk), alebo poštou na adrese miestneho úradu (oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava). Pri návrhu je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko predkladateľa, základné kontaktný údaj (telefón, e-mail, adresa); meno a priezvisko učiteľa, vychovávateľa, školské zariadenie, kde pracuje resp. pracoval. Súčasťou podania musí byť aj krátke zdôvodnenie návrhu. Slávnostné odovzdanie ocenenia „Učiteľ o krok vpred“ i „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ bude 25. marca 2010 v Dome kultúry Zrkadlový háj.

web od 2day