Oznam – výrub stromov – Holíčska 32-42

Sp. zn.: 2010/3869-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 24. 02. 2010 začal na základe žiadosti zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Holíčska 32-42 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub tují a kríkov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1650 v tesnej blízkosti bytového domu Holíčska 32-42. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, zasahujú do okien bytov, ohrozujú zdravie a majetok ľudí a znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day