Oznam – výrub stromu – Sklodowska 2

Sp.zn.: 2010/4008/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje,

že dňa 01. 03. 2010 začal na základe žiadosti správcu bytového domu na ulici M.C. Sklodowskej č. 2 správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý spôsobuje poškodzovanie prístupového chodníka a

na výrub kríkového porastu,

ktorý rastie za predmetným obytným domom z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day