Oznam – výrub stromu – Strečnianska 12

Sp.zn.: 2010/4011/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 03. 2010 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov na Strečnianskej ulici č. 12, 851 05 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub ovocného stromu,

ktorý rastie vo verejnej zeleni pred bytovým domom z hygienicko-zdravotných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day