Oznam – výrub drevín – Lietavská 12

Sp.zn.: 2010/4542/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 08. 03. 2010 začal na základe žiadosti správcu bytového domu na Lietavskej ulici č. 12 správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú pri obytnom dome na Lietavskej ulici č. 12 z dôvodu zatepľovania bytového domu a z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day