Oznam – výrub stromov – Vígľašská 6

Sp.zn.: 2010/4701/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 09. 03. 2010 začal na základe žiadosti správcu bytového domu na Vígľašskej ulici č. 6 správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 3 ks borovíc,

ktoré rastú pri obytnom dome na Vígľašskej ulici č. 6, z dôvodu nadmerného tienenia bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day