Oznam – výrub stromov – Tupolevova a Iľjušinova

Sp. zn.: 2010/4382-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 08. 03. 2010 začal na základe žiadosti spoločnosti Realcorp Development, s. r. o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks borovíc a 275 m2 krovitého porastu,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3135 a 3271 na Tupolevovej a Iľjušinovej ulici. Dôvodom výrubu drevín je realizácia náhradných parkovacích miest súvisiacich so stavbou „Polyfunkčný objekt Pajštúnska“.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day