Oznam – výrub stromov – MŠ Lachova 31

Sp. zn: 2010/4895 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 15. 03. 2010 začal na základe žiadosti Materskej školy, Lachova 31, 851 03 Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie v areáli Materskej školy Lachova 31, na parcele č. 119. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v miestnostiach predškolského zariadenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day