Oznam – výrub stromov – parcela č. 59, areál zariadenia Centrum Memory

Sp. zn: 2010/5792-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 24. 03. 2010 začal na základe žiadosti Centrum Memory, n. o., Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 8 ks stromov – topoľov,

ktoré rastú v areáli zariadenia, na parcele č. 59, z dôvodu prípravy projektu modelovej rehabilitačnej záhrady pre ľudí s poruchami pamäti a s Alzheimerovou chodobou. Stromy ohrozujú zdravie a bezpečnosť klientov zariadenia a svojou koreňovou sústavou zasahujú do kanalizačnej siete, čím môžu spôsobiť škodu na majetku.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day