Oznámenie – Polyfunkčný objekt KREAL

Sp.zn.:2010/6166-13/SK

OZNÁMENIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), na základe spoločného rokovania určilo rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť

„Polyfunkčný objekt KREAL, Bratislava-Petržalka“,

ktorú predložil navrhovateľ Architektonická kancelária, Ing. arch. Ivan Kočan AA, Na Hrebienku 40, 811 02 Bratislava.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka 27 podlažného polyfunkčného objektu, v rámci ktorého sa uvažuje s vytvorením bytových jednotiek a alternatívne sa počíta s prevádzkou hotelového zariadenia. Súčasťou objektu budú aj doplnkové služby, obchody, stravovacie zariadenie a hromadná garáž. Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Petržalka, na území ohraničenom zo severnej strany objektom Perago a zo západnej, južnej a východnej susedí s existujúcimi objektami polyfunkčných a administratívnych budov. Na dotknutom území sa v súčasnosti nachádza zastavaná plocha, ostatnú časť predstavujú manipulačné betónové plochy a zeleň.

Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia SR, Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do desiatich dní od zverejnenia oznámenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day