Oznam – výrub stromov – Bulíkova 13 – 15

Sp. zn.: 2010/6087-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 04. 2010 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Bulíkova 13, 15 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov a kríkov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 480 v blízkosti bytového domu Bulíkova 13,15. Dôvodom je realizácia zateplenia bytového domu a revitalizácia predzáhradky. Stromy zasahujú do fasády bytového domu, ohrozujú zdravie a majetok ľudí.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day