Oznam – výrub stromu – Kapicova 2

Sp.zn.: 2010/8834/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 29. 04. 2010 začal na základe žiadosti správcu bytového domu na Kapicovej ulici č. 2, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie vo verejnej zeleni na Kapicovej ulici č. 2 z hygienicko-zdravotných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day