Oznam – Prenájom skladových priestorov na Kopčianskej ulici

Sp. zn. 2010/9131-13/Li

OZNÁMENIE

Navrhovateľ, DCBA, s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave (ďalej len „obvodný úrad“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer:

„Skladové priestory na prenájom, Bratislava – Kopčianska ulica“

ktorý zaslal obvodný úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona mestskej časti Bratislava-Petržalka ako dotknutej obci.

Navrhovaná činnosť je situovaná v západnej časti mestskej časti Bratislava-Petržalka na Kopčianskej ulici. Pozemok je obdĺžnikového tvaru, tvorený parcelami č. 5837/55 a 5837/87, kataster Petržalka. Nachádza sa v areáli bývalej panelárne, ktorej časť v súčasnosti vlastní spoločnosť HAUGG. Účelom činnosti je vybudovanie prenajímateľných skladových priestorov, každý s plochou cca 2 000 m2.

Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom obvodný úrad rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa citovaného zákona. Navrhovaná činnosť bude posudzovaná v rámci zisťovacieho konania vo väzbe na prílohu č. 8 zákona, tabuľka č. 9: Infraštruktúra, položka 14g).

Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 417 v stránkových dňoch a hodinách. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť obvodnému úradu najneskôr do 21 dní od zverejnenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day