Oznam – výrub stromu – Černyševského 17

Sp.zn.: 2010/7133/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 18. 05. 2010 začal na základe žiadosti zástupcu obyvateľov na Černyševského ulici č. 17, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie pri vchode do bytového domu Černyševského ulici č. 17 z dôvodu ohrozovania bezpečnosti obyvateľov a ich majetku.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day