Oznam – výrub stromu – Einsteinova 35

Sp.zn.: 2010/10024/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 17. 05. 2010 začal na základe žiadosti riaditeľstva Gymnázia Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie v areáli školy na Einsteinovej ulici č. 35, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti žiakov a pracovníkov školy a z dôvodu ochrany majetku školy.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day