Oznam – výrub stromu – Romanova 46

Sp. zn.: 2010/10337-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľas § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 05. 2010 bolo na základe žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Romanova 46, Bratislava začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1354 v tesnej blízkosti bytového domu Romanova 46. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day