Oznam – výrub stromu – Wolkrova

Sp. zn.: 2010/10762/13/Li

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadosti Bytového podniku Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) o výrub stromu na parcele č. 4403/1, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Žiadateľ požiadal o predmetný výrub stromu, druh topoľ sivý (Populus x canescens) z hygienických dôvodov na základe požiadavky vlastníkov bytov Wolkrova 1124/33, vznesenej na schôdzi vlastníkov bytov dňa 19. 05. 2010. Strom podľa podkladov katastrálnej mapy rastie na sieťach verejného osvetlenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day