Oznam – výrub stromov – Mamateyova 6 – 8

Sp. zn.: 2010/11455-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 09. 06. 2010 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka Budatínska 1, Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Mamateyova 6-8 v Bratislave, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 416 v tesnej blízkosti bytového domu Mamateyova 6-8. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, a s tým súvisiace zdravotné problémy.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day