Oznam – výrub stromov – Ševčenkova 14

Sp. zn.: 2010/11096-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 09. 06. 2010 bolo na základe žiadosti obyvateľov bytového domu Ševčenkova 14, Bratislava začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3522 v blízkosti bytového domu. Husto vysadené stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day