Oznam – výrub stromov – Vígľašská 3 – 5

Sp. zn.: 2010/10912-13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 09. 06. 2010 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu na Vígľašskej ulici č. 3 – 5, Bratislava začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na parcele č. 2313, na Vígľašskej ulici č. 3–5, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day