Petržalka hľadá partnera pre informatizáciu

Mestská časť Bratislava – Petržalka (ďalej aj „MČ Petržalka“) vydáva verejnú výzvu na získanie partnera pre informatizáciu mestskej časti. Úlohou partnera bude predložiť ponuku na dosiahnutie cieľov samosprávy definovaných v strategických dokumentoch MČ Petržalka.Zámerom tejto verejnej výzvy je dosiahnutie cieľov, ktoré boli stanovené v Programových prioritách samosprávy MČ Petržalka na roky 2007 – 2010, ako aj spresnené a rozpracované v KRIS – Koncepcia rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava – Petržalka.Pre tento postup sa MČ Petržalka rozhodla vzhľadom na súčasný stav, keď nie je reálne naplnenie všetkých cieľov len silami mestskej časti. Tento stav je zapríčinený znížením rozpočtových príjmov mestskej časti z dôvodov finančnej a hospodárskej krízy. A takisto tým, že na tieto ciele nie je možné získať finančné prostriedky z Operačného programu informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj umožňuje pokryť len tú časť stanovených úloh, ktorá sa týka elektronických služieb. Preto sa mestská časť Petržalka rozhodla ísť cestou vytvorenia partnerstva s organizáciou, ktorá dokáže zabezpečiť ciele a priority Petržalky.

Mestská časť bude pri vyhodnocovaní výzvy vychádzať aj z hľadiska kritérií efektívnosti, ekonomickej výhodnosti fungovania úradu a samosprávy a najmä z hľadiska otvorenosti voči občanom a ich prístupu k službám a procesom v rámci samosprávy.

Pri výzve považujeme za kľúčové zapracovanie nasledovných priorít, úloh a cieľov:

východiska – priority

-"aby si občania mohli čo najviac agendy vybaviť aj elektronicky cez internet" (programové priority samosprávy Petržalka, bod 9.2.)

-"Budeme pracovať ako otvorená samospráva zverejňovaním všetkých dôležitých informácií (vrátane výsledkov výberových konaní, hlasovaní poslancov) na internetovej stránke Petržalky aj nad rámec info zákona a umožníme tak kontrolu a spoluúčasť verejnosti pri výkone samosprávy." (programové priority samosprávy Petržalka, bod 9.4.)

-strategické priority z Koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej aj KRIS):

  • Zvýšenie podpory elektronických služieb občanom, podnikateľom a návštevníkom mestskej časti (napr. elektronická podateľňa).
  • Zabezpečiť vzájomnú integráciu rôznych informačných systémov do jedného integrovaného IS.
  • Zlepšiť podporu administratívnych procesov (v súčasnosti orientovaných na papierovú komunikáciu), spolu so zlepšením transparentnosti, adresnosti a zodpovednosti a zlepšením interného vzdelávania.
  • Zlepšiť reportovacie a analytické schopnosti pre podporu rozhodovania manažérskych informačných systémov (MIS), hlavne pre podporu riadenia a ekonomického hodnotenia mestskej časti.

-ďalšie plány a úlohy z KRIS

  • Vybudovanie tzv. „bezpapierového úradu“
  • Podpora elektronizácie miestneho zastupiteľstva
  • SMS Infokanál
  • Externý portál mestskej časti – Pre potreby komunikácie s občanom je potrebné rozšíriť portál www.petrzalka.sk a sprístupniť elektronické služby a vytvoriť tak interaktívny komunikačný kanál.
  • Administratívny systém – Administratívny systém zabezpečuje komplexný obeh dokladov vrátane sledovania ich stavu. Okrem toho administratívny systém zabezpečuje bezpapierový úrad, čím umožňuje zrýchliť prácu úradu a zlacniť prevádzku.

priority, ktoré boli podľa KRIS plánované na 2010, t.j. v priebehu tohto roka (do komunálnych volieb) a ktoré je žiaduce reálne inicializovať

-Vybudovanie tzv. „bezpapierového úradu“

-Podpora elektronizácie miestneho zastupiteľstva

-Zavedenie groupware na podporu koordinovanej práce vo vnútri úradu

-SMS Infokanál

Partner bude musieť priniesť know-how na nasadenie čo najširšieho počtu priorít a úloh.

MČ uprednostňuje partnerstvá, ktoré budú mať čo najmenší dopad na výdavky rozpočtu samosprávy.

Formy partnerstva môže byť napr. formou

– spoločného podnikateľského subjektu, kde miestny úrad poskytne referenčnú základňu pre rozvoj systému,

-dlhodobej výpožičky nasadenia systému na miestnom úrade na jasne definované obdobie,

-bezplatného využitia licencie systému na jasne definované obdobie.

Návrhy na vytvorenie partnerstva so špecifikáciou formy partnerstva, vecných cieľov, ktoré navrhované partnerstvo umožňuje dosiahnuť vrátane časovej špecifikácie ako aj ekonomické dopady navrhovaného partnerstva a ďalších potrebných informácií k posúdeniu návrhu, vrátane skúsenosti partnera z informatizácie samosprávy na Slovensku alebo v zahraničí predkladajte do 30.6.2010.

web od 2day