Oznam – výrub stromov – Černyševského 7 a Farského 4

Sp.zn.: 2010/8238/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 22. 06. 2010 začal na základe žiadosti obyvateľov na Farského ulici č. 4, 851 01 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktoré rastú vo dvore bytových domov na Černyševského ulici č. 7 a Farského ulici č. 4, z dôvodu nadmerného tienenia stromov a nevhodných hygienických podmienok bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day