Oznam – výrub stromu – Očovská 2

Sp. zn.: 2010/11286/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 07. 2010 bolo na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov na Očovskej ulici č.2, Bratislava, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na parcele č. 3856, na Očovskej ulici č. 2, z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb a z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day