Oznam – výrub drevín – Spoločnosť Format, Handlovská 19

2010/13695-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti Format, spol. s r. o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava v zastúpení investora – Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) sa začalo správne konanie vo veci výrubu drevín na pozemkoch parc. č. 2849/11, 928/2, 935/12, 935/13,9435/14, 855/18 a 855/8 ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, situovaných z južnej strany pozdĺž Kutlíkovej ulice v katastri Petržalka. Žiadateľ požiadal o predmetný výrub v súvislosti s pripravovanou stavbou: „Rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry

Kutlíkova – juh.“

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 03. 08. 2010 o 900 hod. na dotknutých parcelách. Zraz účastníkov konania a zúčastnených osôb bude v západnej časti Kutlíkovej ulice – pri spojnici so Starhradskou ulicou.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day