Oznam – výrub drevín v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží

Sp.zn.: 2010/13762/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 19.07.2010 sa začalo správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub suchých a odumretých drevín na pozemkoch s parc. 5110/1, 5114, 5116, 5121-24, 5127, 5129/1, 5157,5130, 5162 – 67, 5170-77, 5180, 5182

v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží v k.ú. Petržalka.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day