Oznam – výrub drevín na Zadunajskej ulici

Sp.zn.: 2010/14330/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 29.07.2010 začal na základe žiadosti Súkromného gymnázia Mercury, Zadunajská 27, 850 00 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub 3 ks drevín rastúcich na súkromných pozemkoch 5076/3 a 5073/7 na Zadunajskej ulici v k.ú. Petržalka.

Žiadateľ ako dôvod výrubu uviedol realizáciu výstavby športoviska – tenisového kurtu.
Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day