Oznam – výrub drevín – Lesopark Draždiak

Naša značka: 2010/15201/13/Li

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti Format, spol. s r. o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava v zastúpení investora – Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) sa začalo správne konanie vo veci výrubu drevín v súvislosti s pripravovanou stavbou: „Lesopark Draždiak – centrum“ na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 07. 09. 2010 o 900 hod. Zraz účastníkov konania a zúčastnených osôb bude pred budovou horárne na Starhradskej ulici v Bratislave.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day