Oznam – výrub drevín – Vyšehradská 19, 23

Sp. zn.: 2010/12653/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 19. 08. 2010 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu na Vyšehradskej ulici č. 19, 23, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na parcele vo verejnej zeleni na Vyšehradskej ulici č. 19, 23, z dôvodu ohrozovania majetku a z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day