Oznam – výrub stromov – Vyšehradská 1, 3, 5

Sp. zn.: 2010/15022/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 18. 08. 2010 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu na Vyšehradskej ulici č. 1, 3, 5, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na parcele vo verejnej zeleni na Vyšehradskej ulici č. 1, 3, 5 z dôvodu nepriaznivého vplyvu drevín na zdravotný stav obyvateľov v dôsledku nadmerného tienenia bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day