Oznam – výrub stromov – Osuského 24-26-28

Sp. zn.: 2010/15938-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 08. 09. 2010 bolo na základe žiadosti Domus Real, s. r. o., Haanova 15, 851 04 Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Osuského 24-26-28 v Bratislave, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1188/1, 1193 v tesnej blízkosti bytového domu Osuského 24-26-28. Stromy sú vysadené v tesnej blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day