Oznam – výrub stromov – Ševčenkova

Sp. zn.: 2010/14463-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

začatie správneho konania veci vydania súhlasu na výrub stromov – pajaseň žliazkatý, ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parceliach č. 3371,3372,3382 na Ševčenkovej ulici v Bratislave-Petržalke. Stromy sú suché, odumreté, nebezpečné, ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day