Oznam – výrub drevín – Jasovská ulica

Sp.zn.: 2010/16428/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 14.09.2010 začal na základe žiadosti Ing. arch. Milana Kiačeka, Lazaretská 2, Bratislava v zastúpení investora VAZEX Group, s.r.o, Palisády 1, Bratislava.
správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub 18 ks drevín rastúcich na súkromných pozemkoch s parcel. č. 532/12, 2472/2, 2548/1, 2548/4, 2548/11, 2548/34, 2549, 2553, 2591, 2594/1, 2594/2, 2595/1, 2595/2, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2628, 2629 v k.ú. Petržalka na Jasovskej ulici.

Žiadateľ ako dôvod výrubu uviedol realizáciu stavby: „Polyfunkčný bytový dom Jasovská ulica“.
Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day