Oznam – výrub drevín – Hrobákova 15

Sp. zn.: 2010/16391-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Ateliér Supernova, s. r. o., Hrobákova 15, Bratislava bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č.974 na Hrobákovej 15. Stromy sú vysadené v tesnej blízkosti bytového domu, spôsobujú ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day