Oznam – výrub stromov – Wolkrova 4

Sp.zn.: 2010/17202/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 29. 09. 2010 začal na základe žiadosti Slovenského streleckého zväzu, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve zväzu, na Wolkrovej ulici č. 4, z dôvodu nadmerného tienenia a ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day