Oznam – výrub stromu – Pankúchova 5

Sp. zn.: 2010/17081-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Pankúchova 5-7 v Bratislave, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 402 pred vchodom bytového domu Pankúchova 5. Strom je nebezpečne naklonený, hrozí jeho vyvrátenie, čím môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a majetku obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day