Oznam – výrub drevín – Viedenská cesta 24

Sp.zn.: 2010/17354/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 30.09.2010 začal na základe žiadosti Dunajského klubu a.s., Viedenská cesta 24, 851 05 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub 6 ks drevín rastúcich na súkromných pozemkoch s parcel. č. 5094/1 a 5094/11 pri lodenici na Viedenskej ceste 24

Žiadateľ ako dôvod výrubu uviedol zlý zdravotný stav stromov, ohrozovanie náštevníkov areálu, budovy a áút na parkovisku.
Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day