Oznam – Rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry Kutlíkova juh

Sp. zn.: 2010/17702-13/Li/Zast.K

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 10. 2010 v súlade s § 64 ods. 1 písm. e) v súčinnosti s §82 ods. (9) písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“)

zastavil konanie

vo veci žiadosti o výrub drevín zn. 153/Fo/2010 zo dňa 16. 07. 2010, sp. zn.: 2010/13695-13, ktorú podala na správny orgán spoločnosť FORMAT, spol. s r. o. so sídlom Handlovská 19, 852 89 Bratislava v zastúpení žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 71 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) v súvislosti s pripravovanou stavbou „Rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry Kutlíkova juh“.
Žiadateľ vzal žiadosť o výrub späť z dôvodu vypustenia celého SO 04 Protihlukové valy a príslušnej časti SO 03 Sadové úpravy v rozsahu súvisiacom so SO 04 z objektovej skladby predmetnej stavby. Táto zmena predmetnej stavby má za následok radikálnu zmenu rozsahu predmetnou stavbou vyvolaného výrubu drevín.
Z uvedeného dôvodu správny orgán rozhodol v súlade s § 82 ods. (9) písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.o zastavení predmetného konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day