Oznam – výrub drevín – Holíčska 32-42

Sp. zn.: 2010/17356-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcov bytov bytového domu Holíčska 32-34 a 42 v Bratislave bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1650 v tesnej blízkosti bytového domu Holíčska 32-42. Stromy sú vysadené v tesnej blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day