Oznam – výrub stromu – Vavilovova 7

Sp. zn.: 2010/17946/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 10. 2010 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu na Vavilovovej ulici č. 7, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie vo verejnej zeleni na Vavilovovej ulici č. 7 z dôvodu nadmerného tienenia bytov a ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day