Jesenná deratizácia a povinnosť pre správcov

Správcovské spoločností, podnikateľské subjekty i vlastníci nehnuteľností sú povinní do 15. novembra t.r. vykonať povinnú celoplošnú deratizáciu. Petržalský úrad upozornil listom na túto povinnosť viac ako 60 dotknutých subjektov, ktoré pôsobia na území najväčšej bratislavskej mestskej časti. Jesenná deratizácia musí byť v zmysleplatných zákonných pravidielvykonaná v mesiacoch október – november. Deratizácia primárne smeruje k ochrane zdravia ľudí pred vznikom, šírením nebezpečných prenosných ochorení a vykonať ju môžu len spoločnosti oprávnené realizovať takúto činnosť.

Petržalská samospráva zároveň upozorňuje občanov, že každý vlastník nehnuteľnosti je povinný počas celého roka udržiavať poriadok a čistotu na verejných priestranstvách, v okolí bytových domov. Zvlášť to platí pri udržiavaní poriadku pri kontajnerových stojiskách. Odpad umiestený mimo zberných nádob je totiž dobrým zdrojom obživy pre hlodavce a iné túlavé zvieratá. Bližšie informácie týkajúce sa pravidiel udržiavania čistoty na verejných priestranstvách je možné získať na oficiálnej stránke miestnej samosprávy www.petrzalka.sk.

web od 2day