Oznam – výrub stromov – Harmanecká 2 – 6

Sp. zn.: 2010/18455/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 10. 2010, na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov na Harmaneckej ulici č. 2 – 6, Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na parcele č. 3843/1, na Harmaneckej ulici č. 2 – 6, z dôvodu nadmerného tienenia s následkom zníženia hygienických podmienok bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day