Oznam – výrub stromov – Starhradská 6

Sp. zn.: 2010/17899-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6 v Bratislave, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 4 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č.1483 pred bytovým domom Starhradská 6. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch a koreňovou sústavou narúšajú kanalizačnú sieť bytového domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day