Oznam – výrub stromu – Bzovícka 10-12

Sp. zn.: 2010/18364/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 25. 10. 2010 bolo na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov na Bzovíckej ulici č.10-12, Bratislava, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na parcele č. 2673, na Bzovíckej ulici č. 10-12, z dôvodu nadmerného tienenia a ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day