Oznam – výrub stromu – Kaukazská

Sp.zn.: 2010/18228/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 22. 10. 2010 začal na základe žiadosti žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie na pozemku parc. č. 5772/3 vo vlastníctve žiadateľa, na Kaukazskej ulici. Strom svojou blízkosťou ohrozuje prevádzkyschopnosť elektrického rozvádzača a môže ohroziť život a majetok obyvateľov objektu nachádzajúceho sa v susedstve.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day