Oznam – výrub drevín – pozdĺž železničnej trate: Kopčianska, Zadné lúky, Panónská cesta

Mestská časť Bratislava – Petržalka oznamuje, že Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Bratislava, Jaskov rad 2, 831 01 Bratislava vykonajú v termíne od 1.10.2010 do 31.3.2011 výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a § 47 písm. d) a ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny.

Podľa vyššie uvedených právnych predpisov je Atrakčný obvod Bratislava ako prevádzkovateľ dráhy povinný trvalo zabezpečovať obvod dráhy a priechodný prierez dráhy, ktorý neohrozuje dráhu a jej súčasti. Na predmetný výrub vyplývajúci z osobitných prepisov nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

Výrub drevín bude zrealizovaný v týchto lokalitách:

• pozdĺž železničnej trate pri Kopčianskej ulici
• pozdĺž železničnej trate v lokalite Zadné lúky (za Carrefourom)
• pozdĺž železničnej trate popri Panónskej ceste

web od 2day