Oznam – výrub drevín – Tematínska 10

Sp.zn.: 2010/18806/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 26.10.2010 začal na základe žiadosti spoločnosti P&P Hockey Sports s.r.o., Gelnická 14, 831 06 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na pozemkoch s parcel. č. 2844/4,7,11,14,19-23

v areáli bývalej základnej školy na Tematínskej ulici 10. Žiadateľ ako dôvod výrubu uviedol revitalizáciu existujúcich a výstavbu nových športovísk.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day