Oznam – výrub stromu – Röntgenova

Sp.zn.: 2010/18562/13-SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 03. 11. 2010 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu na Röntgenovej ulici č. 12, 851 01 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie na parkovisku na Röntgenovej ulici, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti kanalizácie.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day