Oznam – výrub stromov – Kutlíkova 7

Sp. zn.: 2010/18847-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Ing. Antona Marenčíka a Ing. Márie Marenčíkovej, Kutlíkova 7, 851 02 Bratislava bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na parceliach č. 954/1 a 954/2 v tesnej blízkosti objektu kotolne v areáli bytovky Kutlíkova 7, Bratislava. Dôvodom výrubu je prestavba kotolne na bytový dom.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day