Oznam – výrub stromov – Tupolevova 19

Sp. zn.: 2010/19111-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Tupolevova 19, Bratislava bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3120, zo zadnej strany bytového domu, v jeho tesnej blízkosti. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day