Oznam – výrub stromov – Furdekova

Sp. zn.: 2010/20032-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti Korema, a. s., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov,

ktoré rastú na parcele č. 2, na Furdekovej ulici 16 v Bratislave-Petržalke. Stromy vysadené v tesnej blízkosti budovy môžu spôsobiť vážne poškodenie telekomunikačných sietí, fasády budovy spoločnosti, chodníkov a zastavaných plôch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day